https://en.unesco.org/news/joint-appeal-open-science

Generalni direktorji Unesca in Svetovne zdravstvene organizacije WHO ter Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice ponovno potrjujemo temeljno pravico do uživanja prednosti znanstvenega napredka in njegovih aplikacij ter zagovarjamo odprto, vključujočo in sodelovalno znanost.

Glede na to, da lahko odprta znanost zmanjša neenakosti, pomaga pri odzivanju na neposredne izzive Covid-19 in pospeši napredek pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, zato:

  • Pozivamo vse države članice, naj zagotovijo temeljno pravico do dostopa do znanstvenih raziskav in njihovih aplikacij, da bi ustvarile globalno zbirko znanja in odpravile obstoječe vrzeli v znanosti, tehnologiji in inovacijah, zlasti v državah v razvoju in v zvezi z ženskami;
  • Zavezujemo se, da bomo podpirali mednarodno znanstveno skupnost s spodbujanjem kulture sodelovanja in solidarnosti in ne s konkurenco ter z izmenjavo rezultatov raziskav in znanja, kjer je to mogoče, da bo znanost široko dostopna vsem;
  • Se zavezujemo k zagovarjanju razvoja in izmenjave pravnih okvirov in politik za učinkovito izvajanje načel odprte znanosti;
  • Spominjamo, da bi se morale učinkovite in trajnostne javne politike zanašati na preverjene informacije, dejstva in znanstveno znanje v dobro vseh;
  • Podpiramo izjemen potencial znanosti pri izpolnjevanju družbenih potreb in oblikovanju prihodnosti človeštva, če temelji na enakih možnostih in znanstveni pismenosti za vse;
  • Se zavedamo, da je odprta znanost ključnega pomena za izboljšanje in ohranjanje socialno-ekonomske blaginje in vključevanja v svetovno gospodarstvo ter da naraščajoča medsebojna povezanost današnjega sveta pomaga oblikovati sodoben pristop k znanosti;
  • Priznavamo moč znanstvenega sodelovanja in diplomacije za povezovanje držav, civilne družbe, zasebnega sektorja in sveta, obenem pa poudarjajo pomen odločanja na podlagi dokazov;
  • Pozivamo države članice in vsem zainteresiranim stranem, naj se pridružijo razpisu solidarnosti in združenju WHO COVID-19 za dostop do tehnologije, ki si prizadeva olajšati izmenjavo znanja, intelektualne lastnine in podatkov za odziv na pandemijo.

Glavna ideja Odprte znanosti je omogočiti širšo dostopnost znanstvenih informacij, podatkov in izhodnih podatkov (odprti dostop) in zanesljivejše izkoriščanje (odprti podatki) z aktivnim sodelovanjem vseh zainteresiranih strani (odprto za družbo). Gibanje Odprte znanosti je nastalo iz znanstvene skupnosti in se hitro razširilo po državah ter poziva k odpiranju vrat znanja. V razdrobljenem znanstvenem in političnem okolju je potrebno močnejše globalno razumevanje priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Vse države članice, oblikovalce politik, predstavnike civilne družbe, mladinske mreže in znanstveno skupnost pozivamo, naj v vseh fazah znanstvenega procesa podpirajo ideale odprte znanosti glede na pripravo mednarodnega priporočila o odprti znanosti .

Dostopnost